DFÆL stævnets vurderings princip

I gennem tiderne har forskellige frivillige vurderingsfolk set og bedømt et utal af smukke og yderst fint vedligeholdt både, og det vil vi gerne fortsætte med. DFÆL stævnets vurdering giver også en mulighed for at få en snak med en bådebygger om bådene.

Vurderingsgruppen har to hovedpræmier at uddele: ”Harpunloggen” for sejlbåde og ”Skruen” for motorbåde. Disse vandrepokaler uddeles til de to både, der på stævnet vurderes til at være bedst bevaret, og de kan kun uddeles til samme båd 1 gang pr. 5. år.

Vi har for nyligt ændret reglen til 1 gang pr. 5. år fra tidligere tiders regel om, at både kun kunne opnå Hovedpræmien én gang. Det er gjort i lyset af, at der efterhånden er over 30 både, der har fået den tildelt.

Det er dog muligt for vurderingsgruppen at vælge at undlade at uddele en eller begge hovedpræmier, hvis der ikke blandt de vurderede både opnås en samlet score på mindst 56 point i det senere beskrevne skema.

Der uddeles ligeledes en række plaketter for god bevaring samt opmuntrings-plaketter til den eller de personer, der påtager sig at "redde en båd", eller til en person der har påtaget sig et andet stort igangværende renoveringsarbejde. Den kan også gives til en person, der yder et andet værdigt arbejde end renovering i forbindelse med ældre lystfartøjer eller foreningen.

Vurderingens forudsætninger

Det er en forudsætning, at vurderingsfolkene (ofte opdelt i to-personers grupper), har den fornødne samlede viden om kvaliteten af lystbådes bådebyggerarbejde og historiske udseende. DFÆL benytter lokale og/eller andre bådebyggere - gerne parret med udvalgte DFÆL medlemmer. Vi anser det for vigtigt, at vurderingsgrupperne starter med nogle ensartede kriterier og et udgangspunkt, som aftales inden vurderingens start. Dette kan f.eks. gøres ved at vælge en båd, som gøres til ”gennemsnit”, og derved bliver en reference- båd.

Vurderingen må ikke opfattes som dybtgående, bl.a. på grund af den korte tid, og at bådene ikke bliver undersøgt på land.

Vurderingsgruppen skal have forståelse for, at bådenes originale udseende skal holdes i hævd. Altså ikke nødvendigvis de originale planker eller detaljer, selv om det selvfølgelig er et plus. I vurderingen og i pointene er originalitet vigtig, DFÆL arbejder både på at holde de gamle både sejlende men også at bevare en tradition og et håndværk. Vurderingen vil tage højde for bådens alder og belønne alder.
Der findes ting, der ikke fandtes da båden blev bygget, men som i dag ses tilføjet eller ændret. Nogle af disse ting kan accepteres og andre ikke. Ting, der vedrører sikkerheden om bord, er generelt tilladt.
Det skelnes ikke ved et restaurerings- eller vedligeholdelsesarbejde om det er udført af professionelle eller amatører.

Vurderingens skema

Bestyrelsen har forfattet et skema, som bygger videre på tidligere tiders skemaer. De frivillige vurderingsfolk skal følge og udfylde skemaet, som så sammen med deres ekspertise udgør grundlaget for bedømmelsen. Dette skema er et forsøg på at skabe en vis kontinuitet fra år til år, samt kontinuitet i tilfælde af at flere vurderingsgrupper, ved ét stævne, varetager bedømmelsen.

Ejeren af den vurderede båd kan modtage sit skema efterfølgende. Vi ønsker på den måde at der opnås en større gennemsigtighed i vurderingen. Ejeren kan efterfølgende se, hvilke punkter vurderingsfolkene mener, der skal gøres en indsats for at blive bedømt højere.