<< Tilbage


Ordinær generalforsamling i DFÆL
10. feb. 2019  Kl. 17:40:19  af: Bestyrelsen

Der er nu en måned til året generalforsamling, der denne gang afholdes i Øresund Sejlklub Frem, søndag den 10. marts.
Nedenfor findes såvel dagsorden som beretning.  

  
  
Generalforsamling 2019 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer   
  
Søndag d. 10. marts 2019 kl. 13.30   
  

  
  
    
Forud for generalforsamlingen vil der være mulighed for spisning i FREMS restaurant.                
Kl. 12.00 serveres den store frokostbuffet. Pris kr. 158,- Drikkevarer købes særskilt.      
Betal venligst til personalet ved ankomst.      
 Adressen er Strandvænget 65 2100 København Ø      
Tilmelding skal ske til Catja Beck-Berge på cbb@defaele.dk eller 40 26 38 39 senest 1. marts 2019            
  
FREM, Strandvænget 65, 2100 København Ø      
  

  
  
Dagsorden iflg. vedtægterne:                                                            
  

  
  
1. Valg af dirigent.                                                            
  

  
  
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.                                                            
  

  
  
3. Planer for det kommende år.                                                            
  

  
  
4. Godkendelse af det reviderede regnskab og budget, kan ses på DFÆL’s hjemmeside.                                                            
  

  
  
5. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke modtaget forslag                                                            
  

  
  
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent                                                            
  

  
  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Catja Beck-Berge afgår som formand uden for valgperiode og udtræder ved samme lejlighed                                                            
  
af bestyrelsen                                                            
  
På valg er:                                                            
  
Benny Andersen (villig til genvalg)                                                            
  
Carl Mangor (modtager ikke genvalg).                                                            
  

  
  
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter                                                            
  
På valg er:                                                            
  
Dorthe Christensen (villig til genvalg)                                                            
  
Peter Hansen (villig til genvalg)                                                            
  

  
  
9. Valg af revisor/revisorsuppleant.                                                            
  
På valg er revisor: Knud Isager                              
  

  
  
10. Eventuelt.                                                            
  

  
  
    

    
    
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer     
    
Beretning 2018     
    

    
    

    
    
Indledning     
    
Ved generalforsamlingen lykkedes det som bekendt ikke at finde en kandidat til den ledige formandspost i kølvandet på, at Catja Beck-Berge ikke modtog genvalg. Generalforsamlingen kunne desuden ikke finde kandidater til at udfylde alle pladser i bestyrelsen. Derfor indkaldtes der til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med sommerstævnet. Den ekstraordinære generalforsamling vedtog ændringer, der gav mulighed for, at bestyrelsen selv kunne udpege en formand, samt at formandskabet kunne deles blandt to bestyrelsesmedlemmer. I forlængelse af dette besluttede bestyrelsen, at formandskabet blev delt mellem Catja Beck-Berge og Carl Mangor. Det lykkedes også at udfylde den ledige plads i foreningens bestyrelse, idet Peter Hansen tiltrådte som bestyrelsessuppleant, og daværende suppleant Ole Ingvor Olsen indtrådte som bestyrelsesmedlem.                                                                                                
    

    
    
Digitalisering     
    
Yachtloggen er så småt ved at have en form, hvor det er muligt at foretage søgninger i databasen. Et antal papirregistre er blevet digitaliseret og har gjort muligt at søge tværgående, således man kan søge oplysninger om fartøjer gennem flere kilder. Den næste store opgave bliver at koble det store antal digitaliserede tegninger til de enkelte fartøjer.                                                                                               
    
Her har en lille gruppe frivillige taget de første skridt. Efter at have modtaget instruktion kan arbejdet foretages hjemmefra, og tegning efter tegning bliver katalogiseret for også at gøre tegningerne, og de oplysninger de indeholder, søgbare.                                                                                               
    
Det er et endog meget stort projekt. Der er over 2600 tegninger, der skal hentes frem og tages under behandling, før de kan lægges tilbage med de nye informationer.                                                                                               
    

    
    
Oplysninger om fartøjer      
    
I løbet af året har DFÆL forsat svaret på henvendelser om både. Dog fornemmer vi en lille nedgang af henvendelser og mener, at det kan skyldes at flere og flere oplysninger er tilgængelige på hjemmesiden og i registret.                                                                                               
    

    
    
Sommerstævne     
    
Årets sommerstævne blev afholdt i Middelfart, hvor folkene omkring Lillebæltsværftet tog sig af de mange praktiske opgaver på bedste vis. Med henved 30 deltagende både lå stævnet lidt i den beskedne ende. Omtrent en fjerdedel deltog i kapsejladsen, som var en sejlads Fænø Rundt med vindforhold i den lette ende og en udpræget modstrøm, som ikke gav anledning til banebrydende fartrekorder. Men vejret var med os, og det blev en fin dag på vandet.                                                                                                
    
“Harpunloggen” blev uddelt til ”Akela”, som Bendix Sandfoss Laxvig har haft under kærlig behandling gennem flere år.                                                                                                
    
Endvidere uddeltes der plaketter for “God Bevaring” til Spidsgatteren ”Karen” fra Middelfart, ejer Søren Voigt, samt den nordiske krydser ”Svea” som er ejet af Martin Hamborg fra Nibe.                                                                                                
    
Skruen blev ikke uddelt.                                                                                               
    

    
    
Hjemmesiden     
    
Fra hjemmesiden er der adgang til vores bådregister, som anvendes flittigt af både medlemmer som logger ind og opdaterer egne oplysninger, men også af andre som søger oplysninger om bådene.  Artikelbasen er også velbesøgt tillige med arkivet som rummer tidligere udgivelser af ”Klassisk Træbåd”.                                                                                               
    
Til gengæld er hjemmesidens “Forum” ikke længere et forum med megen aktivitet, hvilket skyldes den positive udvikling på foreningens Facebookside. Mens der tidligere foregik diskussioner og udvekslinger af erfaringer på sidens Forum, er aktiviteterne i dag primært forbundet med nyheder af forskellig art.                                                                                               
    

    
    
Udgivelse af medlemsblad     
    
      
”Klassisk Træbåd” udkom efter produktionsplanen fire gange i løbet af 2018. Derudover blev det trykte fartøjsregister udgivet i en kraftig bogform. Denne udgivelse var meget arbejdskrævende bl.a. pga. af det flotte layout.                      
      
Bladet har gennem året holdt fast i sin sikre stil, og er fortsat baseret på historier og billeder fra- og forfattet af medlemmer af DFÆL, men også med indlæg fra enkelte bidragsydere udenfor foreningen.                     
      
Vores trofaste layouter og redaktionsmedlem, Gorm Boa er som bekendt udtrådt af redaktionen, efter en solid indsats gennem mange år. Bladet har derfor været truet i sin trykte form, og vi har i årets løb brugt mange kræfter på at finde en afløser på posten. Dette er ikke lykkedes, hvilket medfører, at det de næste par numre kun vil udkomme i en digital udgave.                     
      
"Klassisk Træbåd" modtager fortsat gerne nyt materiale fra medlemmer, som måske har en god historie eller andet input til årets kommende blade. Der modtages ligeledes meget gerne informationer fra de lokale initiativer.                     
      
Også vores digitale version af DFÆLs medlemsblad ”Klassisk Træbåd” downloades flittigt, og flere af udgivelserne er i året løb downloadet mere end 100 gange.                      
    
    

    
    
Varetagelse af medlemmernes og bådenes interesser     
    
Frederikshavns Træskibslaug kan igen se tilbage på et godt år. I Rønnerhavnen blev der afholdt ”Vild med Vand” – Havnens Dag, to gange i løbet af sommeren. Lauget fik en overordnet rolle som tovholder for arrangementerne, som blev en megasucces begge gange. En af bådene sejlede havnerundfart med børn og voksne dagen lang og besætningen fik knap tid til lidt frokost.                                                                                               
    
Et par både var i Skärhamn til Træbådsfestival, som i 2018 blev et rekordår med 96 deltagende fartøjer. Andre har været i Limfjorden – fra den ene ende til den anden.                                                                                               
    
Sidst på året startede forberedelserne til 3 større arrangementer i 2019: Frederikshavns Træskibslaugs 10 års jubilæum, DFÆL Sommerstævne i uge 28 og et par ”Vild med Vand dage” i juni og august.                                                                                               
    

    
    
Også i Helsingør sker der noget på træbådsfronten. Det forholdsvis nystartede initiativ omkring Hal 16 (nummeret på en af de tidligere skibsværftshaller) har stor medvind. Foreningen Hal 16 driver hallen med kommunal og fondsstøtte og med det formål, at skabe faciliteter til vedligeholdelse og restaurering af traditionelle træskibe og træbåde. Medlemmer af foreningen får mulighed for at arbejde på bådene indendørs, og foreningen har anskaffet alle slags træbearbejdningsmaskiner, som stilles til rådighed. I denne vinter er der 12 både i hallen, og der er venteliste for at komme til. Danmarks ældste lystbåd, kragejollen LET fra 1888, arbejdes der også på i den gamle skibsværftshal.                                                                                                
    

    
    
Kjøbenhavnske Træsejlere havde en glimrende sæson med i alt 16 kapsejladser, hvilket betyder endnu en sæson uden aflysninger. I alt 30 individuelle både stillede til start sæsonen igennem. KTS her desuden vinteren igennem afholdt en række ”tørsejladser”, hvor medlemmer uden for sejlsæsonen mødes til forskellige arrangementer. Alle er velkomne.                                                                                               
    
Et nyt initiativ så også dagens lys, idet at lokale medlemmer fra henholdsvis Hal 16, Træskibssammenslutningen og Kjøbenhavnske Træsejlere arrangerede ”Øresund på langs”. Et arrangement der inviterede til kapsejlads for skibe og både fra foreningerne, for til slut at samles i Kulturhavnen i Helsingør, hvor Hal 16 dannede rammen om en festlig aften med masser af snak og hygge på tværs. Det blev en meget flot debut med omkring 40 både og deres besætninger, som støttede op om det veltilrettelagte arrangement.                                                                                                
    

    
    
Fjordsejlerne har afholdt det årlige træf på Orø med 10 deltagende både. Vejret var perfekt, og der kunne let have været dobbelt så mange både. Udflugt til Holbæk med besøg på Anna Møller, og en smuttur til Hørby (ny frihavn), inden turen gik tilbage til Orø med hyggeligt samvær over grill og en enkelt flaske vin.  Stævnet bliver gentaget til sommer, 1. weekend i juni.                                                                                               
    
Fjordsejlerne var med i arrangementet ”Træf Fjordens Træbåde” i Holbæk i august, som var et mægtigt tilløbsstykke, hvor Holbæk Gamle havn blev fuld af gamle træbåde – skonnerter kuttere, spidsgattere, kragejoller og smakkejoller. De to DFÆL- deltagere hævdede sig smukt i kapsejladsen hvor Simon og Ole tog sig af hver sin førstepræmie.                                                                                               
    
Stævnet afholdes i august 2019 i Roskilde.                                                                                               
    

    
    
Det gode vejr hen over sommeren 2018 viste sig også på Svendborg Sund. Der var ikke mange aflysninger, og der var typisk fire både på banen.                                                                                                
    
Svendborg Classic Regatta oplevede igen en mindre fremgang målt i deltagende fartøjer. Feltet af Folkebåde er ved at blive stort takket være de deltagende glasfiberbåde. Desværre lagde sommerens eneste virkelige lavtryk sig over det sydlige Danmark i den selvsamme weekend. En regulær kuling stod på Lunkebugten, så kun få både fik gennemført en enkelt sejlads fredag. På trods at udsigt om det modsatte, var der stadig masser af luft lørdag, så også her kunne der kun afvikles en sejlads.                                                                                               
    

    
    
DFÆL Forlag. Vi glæder os over at der fortsat er en god interesse for udgivelsen ”Et liv med træbåd”. Simon Bordal Hansen har desuden genoptrykt “Bogen om Linolie” og den fås nu også i en svensk tekstet version.                                                                                               
    

    
    
I takt med at mere og mere kommunikation i dag foregår via sociale medier oplever DFÆL også en stigende tilslutning til vores Facebook gruppe. Medlemstallet steg i årets løb med 130 medlemmer og gruppen tæller nu omkring 880 medlemmer.                                                                                                
    
Der er forsat rigtig god interaktion mellem gruppens medlemmer og på ugebasis opslås der 5-10 forskellige opslag med relevans for træbådsmiljøet.                                                                                               
    

    
    
Der er i årets løb arbejdet videre med visionen om en Træskibshavn i København. Projektet er nu navngivet ”Utzonhavnen” og der er oprettet en hjemmeside www.utzonhavnen.dk, som i korte træk beskriver projektet. Havnens navn trækker reference, ikke kun til den kendte bådkonstruktør Aage Utzon, men i høj grad også til arkitekt Jan Utzon (barnebarn af Aage Utzon, søn af Jørgen Utzon). Jan Utzon er arkitekt på projektet og sidder tillige i Utzonhavns bestyrelse. Denne består desuden af Ebbe Dal som formand, havneingeniøren Jørn Jensen, direktør Tine Aurvig-Huggenberger, advokat Henrik Ravnild, formand for TS Rasmus E Caspers, samt formand for DFÆL Catja Beck-Berge.                                                                                               
    
Der er forsat flere mulige placeringer af havnen i spil, og i årets løb er nye kommet til i forbindelse med havnetunnelbyggeriet ved Svanemøllehavnen, samt at det efter seneste forsvarsforlig trækker op til at Søværnet forlader Holmen, og arealerne vil blive udlagt til museumsområde.                                                                                               
    

    
    
Foreningens økonomi ser forsat fornuftig ud – igen i år har vi et overskud på godt 28.000 kr., hvilket ligger omkring det budgetterede niveau.                                                                                                 
    

    
    
Året har budt på en lille nedgang i antallet af medlemmer på netto 11, ved sammenligning af medlemstallet ultimo 2017 og ultimo 2018. Det aktuelle medlemstal medio januar er 305 medlemmer.                                                                                               
    

    
    

    
  
  

  
   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 10. dec. 2020 HJEMMESIDE OG IT SYSTEM KOKSER
» 12. nov. 2020 VIL DU VÆRE TIL AT LAYOUTE KLASSISK TRÆBÅD..?
» 28. okt. 2020 BEDRE IT TIL FORENINGEN
» 10. okt. 2020 Har vi din korrekte e-mail
» 06. okt. 2020 Forlisene ved Hornbæk 1920
» 27. sep. 2020 To gode blade til træsejlerne
» 30. jun. 2020 Bådtælling 2020 er i gang
» 13. jun. 2020 Referat af bestyrelsesmøde, maj 2020
» 13. jun. 2020 Referat af bestyrelsesmøde, marts 2020
» 03. jun. 2020 KLASSISK TRÆBÅD ER PÅ VEJ
Side 1 af 36
Share |

 
 
==