Ikke logget ind                  


<< Tilbage


Ekstraordinær generalforsamling
17. jun. 2018  Kl. 19:58:22  af: Bestyrelsen

Da det ikke lykkedes at vælge en ny formand på den ordinære genralforsamling i marts, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling den 13. juli 2018 i Middelfart.  
Ekstraordinær generalforsamling      
  
DFÆL      
  

  
  
Fredag den 13. juli kl. 9.00      
  
Lillebæltsværftet, Middelfart.      
  

  
  
Dagsorden      
  

  
  
Pkt. 1: Valg af dirigent      
  

  
  
Pkt. 2: Valg af formand      
  

  
  
Pkt. 3: Forslag om vedtægtsændringer      
  

  
  
Bestyrelsen har ændringer til følgende paragraffer:      
  

  
  
§ 7 stk. 2      
  
§ 7 stk. 7      
  

  
  
§ 8 stk. 3      
  
§ 8 stk. 5      
  
§ 8 stk. 6      
  

  
  
§ 11      
  

  
  
Pkt. 4: Eventuelt      
  
       
-
  

  
  
Nedenfor er bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægternes paragraffer7, 8 og 11.      
  

  
  

  
  
§ 7 Bestyrelsen      
  
Stk. 1 Uændret.      
  
Nyt Stk 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, idet der afgår 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan vælge delt formandskab med to bestyrelsesmedlemmer, fremfor en formand og en næstformand.      
  
Nyt stk. 3 Genvalg kan finde sted. I tilfælde, hvor der er opstillet flere kandidater end der er bestyrelsesposter at besætte, stemmes ved én afstemning om samtlige kandidater. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg blandt kandidater med stemmelighed.      
  
Stk. 4 Uændret.      
  
Stk. 5 Uændret.      
  
Stk. 6 Uændret.      
  
Nyt Stk. 7. Foreningen tegnes af formandskabet eller formand og et bestyrelsesmedlem i fælles-skab. I anliggender, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, eller løsøre over kr. 3000,- tegnes foreningen dog af formanden, næstformanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem.      
  
Stk. 8 Uændret.      
  
Stk. 9 Uændret.      
  
Stk. 10 Uændret.      
  

  
  
§ 8 Generalforsamling      
  
Stk. 1 Uændret.      
  
Stk. 2 Uændret.      
  
Nyt Stk 3 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:      
  

  
  
1. Valg af dirigent.      
  
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.      
  
3. Planer for det kommende år.      
  
4. Godkendelse af det reviderede regn-skab samt næste års budget.       
  
5. Behandling af indkomne forslag.      
  
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.      
  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.      
  
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.      
  
9. Valg af revisor/revisorsuppleant.      
  
10. Eventuelt.      
  

  
  
Stk. 4 Uændret.      
  

  
  
Nyt Stk. 5 Forslag fra medlemmerne til optagelse på dagsordenens punkt 5, (herunder forslag til vedtægtsændringer) skal være sekretæren i hænde senest 15. januar og offentliggøres på DFÆLs hjemmeside snarest muligt og senest 14 dage før generalforsamlingen.      
  

  
  
Nyt Stk. 6. Bestyrelsens forslag til dagsordenens punkter (herunder forslag til vedtægtsændringer) offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på DFÆLs hjemmeside.      
  
Stk. 7 Uændret.      
  
Stk. 8 Uændret.      
  

  
  
§ 11 Ikrafttræden og overgangs-bestemmelser      
  
Nærværende vedtægter er besluttet på generalforsamlingen d. 11. juli 2018 og erstatter de hidtidige vedtægter af 15. marts 2015.      
  

  
  

  
  

  

   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 04. nov. 2018 Sommerstævne 2019
» 24. okt. 2018 Bådebyggeri ved Svendborg Sund
» 20. okt. 2018 Blad 136 gennem stormfulde vande ?
» 07. aug. 2018 Træf, Fjordens Træbåde i Holbæk 17.-19. august
» 25. jul. 2018 Øresund på Langs 11. og 12. august
» 16. jul. 2018 Ekstraordinær generalforsamling i DFÆL
» 16. jul. 2018 Sommerstævnet. Godt - men småt.
» 05. jul. 2018 Sommerstævne - nu med stumpemarked!
» 17. jun. 2018 Sommerstævne i Middelfart
» 17. jun. 2018 Ekstraordinær generalforsamling
Side 1 af 30
Share |