Ikke logget ind                  
 


Navn
Formålsparagraf
Grundlag
Vedtægter
Generalforsamling
Medlemskab
Træffestævne
Bestyrelse
Til forsiden
 

Download vedtægter

Vedtægter for
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1    Foreningens navn er Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL).

§ 2 Foreningens Formål
Stk. 1    Foreningens formål er igennem sit virke og sine medlemmer, at bidrage til bevarelsen af ældre lystfartøjer.
Stk. 2    At fremme interessen for ældre lystfartøjer og de traditioner, der knytter sig til disse, igennem en synliggørelse af denne kulturarv.
Stk. 3    At samarbejde med specialklubber, foreninger, museer, lokale initiativer og lignende organisationer i ind- og udland, der har tilsvarende formål som DFÆL – samt tilskynde til oprettelse af nye initiativer.

§ 3 Foreningens stander
Stk. 1    Foreningens stander er en stiliseret blå/hvid måge på blå/hvid bund.§ 4 Fartøjsregister
Stk. 1        Foreningen fører et register over lystfartøjer.
Stk. 2    DFÆL fartøjsregister optager traditionelt bygget lystfartøjer i massivt træ og konstrueret før 1966.
Stk. 3    Andre både kan optages i registret efter ansøgning til bestyrelsen.
Stk. 4    For at stå opført som ejer af en båd i registeret skal man være medlem af DFÆL.

§ 5 Medlemskab
Stk. 1    Alle kan opnå medlemskab i foreningen.
Stk. 2    Foreninger, institutioner og lignende kan optages som medlemmer.
Stk. 3    Medlemskabet giver én stemme ved generalforsamlingen.
Stk. 4    Bestyrelsen kan i enstemmighed udnævne æresmedlemmer. Medlemskabet er kontingent fri.
Stk. 5    Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der har gjort sig skyldig i adfærd der berettiger dette.
             Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan indbringe      eksklusionen for generalforsamlingen, der afgør sagen ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 6    Et medlem der ikke inden generalforsamlingen har betalt kontingent, behandles som udmeldt af
    foreningen.

§ 6 Regnskabsår og revision
Stk. 1    Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december.
Stk. 2    Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsregnskab og status pr. 1. januar til revisoren.
    Årsregnskabet og status forelægges, med revisorens påtegning, generalforsamlingen til
    godkendelse.
Stk. 3    Foreningens revision består af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren vælges på
    generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges også for en 2-årig periode.
    Genvalg af revisoren og suppleanten kan finde sted.
Stk. 4    Bestyrelsen skal udfærdige et budget for det kommende regnskabsår og forlægge det, for
    generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen.
Stk. 1    Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 myndige medlemmer.
Stk. 2    Formanden vælges ved afstemning på generalforsamlingen for en periode på 2 år.
Stk. 3    De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges også af generalforsamlingen for 2 år ad gangen        således, at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer. Genvalg kan finde    sted. I tilfælde,        hvor der er opstillet flere kandidater end der er bestyrelses-poster at besætte, stemmes ved én afstemning    om samtlige kandidater. I tilfælde af stemmelighed foretages    omvalg blandt kandidater med         stemmelighed.
Stk. 4    Ved indtil 2 bestyrelsesmedlemmers afgang indkaldes de på generalforsamlingen valgte 2 suppleanter.     Sker der større afgang, skal alle ledige bestyrelsesposter besættes på en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5    Bestyrelsen udpeger en næstformand, en sekretær, en motorbådsrepræsentant og en kasserer.
Stk. 6    For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, skal mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne være til stede,     heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed indenfor bestyrelsen er formandens     stemme udslagsgivende. Der føres referat af bestyrelsens møder.
Stk. 7    Foreningen tegnes af formanden. I anliggender, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast    ejendom, eller løsøre over kr. 3000,- tegnes foreningen dog af formanden, næstformanden og    mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem.
Stk. 8    Bestyrelsen kan bemyndige enkelte bestyrelsesmedlemmer til at tegne foreningen over for bestemte     myndigheder, institutioner eller enkeltpersoner.
Stk. 9    Bestyrelsen kan uddelegere særlige opgaver eller beføjelser til ikke-bestyrelsesmedlemmer    eller ansatte,     efter givne instrukser.
Stk. 10    For forpligtigelser der er påtaget på foreningens vegne, hæfter alene dennes formue, og der        kan derfor ikke gøres krav gældende mod foreningens medlemmer.

§ 8 Generalforsamling.
Stk. 1    Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, afholdes hvert    år inden udgangen af marts måned. Den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2    Der skrives referat af generalforsamlingen.
Stk. 3    Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Planer for det kommende år.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt næste års budget, der udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af formand.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisor/revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Stk. 4    Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er     på valg, og hvorvidt de er villige til genvalg. Indkaldelsen skal     desuden så vidt muligt, indeholde     bestyrelsens forslag til eventuelle nyvalg.
Stk. 5    Forslag fra medlemmerne til optagelse på dagsordenens punkt 5, (herunder forslag til vedtægts-    ændringer) skal være sekretæren i hænde senest 15.januar og udsendes herefter til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6    Bestyrelsens forslag til dagsordenens punkt 5 (herunder forslag til vedtægtsændringer) skal             udsendes til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7    Der kan ikke på generalforsamlingen stilles nye forslag. Dog kan der stilles og behandles forslag til mindre
    ændringer i allerede stillede forslag under punkt 5 på dagsordenen. Ændringsforslag til allerede stille forslag skal normalt sættes til afstemning før afstemning om selve forslaget.
Stk. 8    For at opnå vedtagelse kræves ved forslag til vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
For andre forslag og eventuelle ændringsforslag til samme, kræves simpelt stemmeflertal, se dog § 10.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer begærer det og indsender motiveret forslag herom til sekretæren med angivelse af dagsorden, der som minimum skal indeholde: valg af dirigent, forslag og eventuelt. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholde senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse.
Stk. 2    Afstemningsregler m.m. følger bestemmelserne i § 8.

§ 10 Opløsning
Stk.1        Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling eller på en ekstraordinær             generalforsamling. For vedtagelse kræves, at forslaget samler ¾ af de fremmødte stemmeberettigede             medlemmers tilslutning.
Stk. 2        Beslutningen skal efterfølgende forlægges en afsluttende ekstraordinær generalforsamling, hvor            den for at være gyldig skal bekræftes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte                 stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
Stk. 3        I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre                 overdrages til museer, foreninger eller institutioner, hvis formål er beslægtet med foreningens formål.            Den afsluttende ekstraordinære generalforsamling træffer detaljeret bestemmelse herom.

§ 11 Ikrafttræden og overgangs-bestemmelser
Nærværende vedtægter er besluttet på generalforsamlingen d. 11. marts 2012 og erstatter de hidtidige vedtægter af 22. marts 2003.